1.

حق ، عدالت و جامعه

دوره 6، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 31-57
علیرضا لشکری

2.

رابطه توازن اقتصادی، قشربندی و همبستگی در جامعه اسلامی

دوره 4، شماره 7، تیر 1391، صفحه 127-167
حسین نمازی؛ علیرضا لشگری

3.

کارکرد نظام مالیاتی اسلام در مقایسه با اقتصاد متعارف

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 191-206
علیرضا لشکری