1.

روش تحلیل فلسفی ارسطویی و توماسی در حقوق قراردادها

دوره 25، شماره 101، دی 1398، صفحه 89-111
عبدالرضا علیزاده

2.

روش‌شناسی تاریخی ویکو

دوره 20، شماره 79، شهریور 1393، صفحه 47-69
قاسم زائری؛ علی راغب

3.

مواجهۀ تخنۀ ارسطو با فلسفه تکنولوژی هایدگر

دوره 21، شماره 85، اسفند 1394، صفحه 31-46
هادی موسوی؛ حمیدرضا حسنی