علیزاده, عبدالرضا. (1398). روش تحلیل فلسفی ارسطویی و توماسی در حقوق قراردادها. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(101), 89-111. doi: 10.30471/mssh.2020.6777.2080
عبدالرضا علیزاده. "روش تحلیل فلسفی ارسطویی و توماسی در حقوق قراردادها". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25, 101, 1398, 89-111. doi: 10.30471/mssh.2020.6777.2080
علیزاده, عبدالرضا. (1398). 'روش تحلیل فلسفی ارسطویی و توماسی در حقوق قراردادها', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(101), pp. 89-111. doi: 10.30471/mssh.2020.6777.2080
علیزاده, عبدالرضا. روش تحلیل فلسفی ارسطویی و توماسی در حقوق قراردادها. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 25(101): 89-111. doi: 10.30471/mssh.2020.6777.2080