1.

تعارض دو نگرش در فلسفۀ تکنولوژی و پژواک آن در فضای فکری ایران

دوره 21، شماره 82، فروردین 1394، صفحه 123-142
رهبر محمود زاده

2.

جزمیت یا عقلانیتِ رویکرد تجربی ون‌فراسن؟

دوره 20، شماره 79، شهریور 1393، صفحه 137-152
علیرضا منصوری

3.

چگونه می‌توان کارآیی علوم انسانی را افزایش داد؟ بحثی در امکان‌‌پذیری و راهکارهای عملی

دوره 22، شماره 86، فروردین 1395، صفحه 73-119
علی پایا

4.

خلط مفاهیم علم و فناوری در سنت پدیدارشناسی هرمنوتیک از هایدگر تا آیدی

دوره 18، شماره 73، دی 1391، صفحه 111-136
رضا علیزاده ممقانی

5.

رابطه فلسفی علوم انسانی و تکنولوژی

دوره 25، شماره 99، تیر 1398، صفحه 19-23
علیرضا منصوری؛ علی پایا

6.

مشکل رئالیست با معرفتشناسی تکاملی

دوره 21، شماره 82، فروردین 1394، صفحه 171-193
علیرضا منصوری

7.

نقد رویکرد هوسرلی به معرفت از دیدگاه عقلانیت نقاد

دوره 23، شماره 91، تیر 1396، صفحه 49-66
علیرضا منصوری