1.

برآورد تابع مصرف بخش خصوصی با رویکرد اقتصاد اسلامی

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 193-210
سعیده کامران پور؛ منصور زراء نژاد؛ صلاح ابراهیمی

2.

بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی

دوره 10، شماره 19، مرداد 1392، صفحه 91-110
محمدعلی مولایی؛ علی دهقانی؛ مجید فشاری