1.

سنجش رویکرد فیزیکالیستی جان سرل به حیث التفاتی

دوره 27، شماره 108، مهر 1400، صفحه 85-102
علیرضا کاظمی زاده؛ میرسعید موسوی کریمی

2.

ناتوانی احتمال‌گرایی در پاسخ به «ایراد وُلتِر»

دوره 25، شماره 98، فروردین 1398، صفحه 139-150
سیدمحمدمهدی اعتمادالاسلامی بختیاری؛ میرسعید موسوی کریمی