1.

آیا صبر همان تاب‌آوری است؟ مفهوم‌سازی کاربردی صبر برای شرایط بحرانی

دوره 14، شماره 27، مهر 1399، صفحه 163-187
خدابخش احمدی

2.

اثربخشی «آموزش حیا» بر «کاهش اعتیاد به اینترنت» و «رفتارهای پرخطر»

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 1-22
محدثه جهانشاهی؛ خدابخش احمدی

3.

رابطۀ معنای زندگی و تقیّدات مذهبی با نوع و میزان واکنش‎های استرس حاد پس از افشای خیانت همسر

دوره 16، شماره 31، مهر 1401، صفحه 61-82
خدیجه‌سادات باقرزاده؛ خدابخش احمدی؛ شکوه نوابی‌نژاد