1.

برآورد تمایل به پرداخت افراد، جهت خرید اوراق بهادار اسلامی به منظور تأمین مالی زندان‌ها (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 297-326
ایمان باستانی فر؛ محمد رضا حیدری؛ آرمان روشندل

2.

تحلیل درجه استقلال مقام پولی براساس یک قاعده فقهی

دوره 13، شماره 26، مهر 1395، صفحه 65-88
ایمان باستانی‌فر؛ محمدرضا حیدری؛ وحید مقدم

3.

طراحی و برآورد تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی

دوره 12، شماره 24، مهر 1394، صفحه 61-78
ایمان باستانی‌فر؛ محمد‌رضا حیدری؛ محمد واعظ برزانی