1.

رویکردی نوین به برساخت اجتماعی فناوری‌های نوین

دوره 21، شماره 85، اسفند 1394، صفحه 145-164
محمد تقی ایمان؛ اسفندیار غفاری نسب

2.

واکاویِ روش‌شناسی در پژوهش‌های جامعه‌شناختی ایران

دوره 25، شماره 101، دی 1398، صفحه 15-32
حبیب احمدی؛ حمید حیدری؛ محمدتقی ایمان؛ اسفندیار غفاری نسب