1.

معرفت‌شناسی و روش‌شناسی دانش عامّه

دوره 29، شماره 116، مهر 1402، صفحه 59-79
محمدتقی ایمان؛ علی بندرریگی‌زاده

2.

واکاویِ روش‌شناسی در پژوهش‌های جامعه‌شناختی ایران

دوره 25، شماره 101، دی 1398، صفحه 15-32
حبیب احمدی؛ حمید حیدری؛ محمدتقی ایمان؛ اسفندیار غفاری نسب