1.

ارائه چارچوبی نظم‌یافته از آرای اندیشمندان حول اندیشه پیشرفت

دوره 24، شماره 95، تیر 1397، صفحه 83-103
صابر منادی؛ مصطفی تقوی

2.

بررسی دلالت‌های واقع‌گرایی انتقادی در تدوین دستور کار خط‌مشی‌‌گذاری علم، فناوری و نوآوری؛ موردکاوی اسناد افق 2020 و اقتصاد زیستی 2030 اروپا

دوره 24، شماره 95، تیر 1397، صفحه 21-50
حسن دانایی فرد؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده؛ مصطفی تقوی؛ مهدی محمدی؛ پیمان محمدی

3.

تبیین الگویی برای تعیین اولویت‌های پژوهش و فناوری

دوره 16، شماره 63، تیر 1389، صفحه 135-158
مصطفی تقوی؛ مهدی پاکزاد؛ محسن محقق