1.

اثربخشی پروتکل مداخله‌ای مبتنی بر درمان چندبعدی معنوی در کاهش نشانگان خودشیفتگی و بهبود کارکردهای شخصیت اختلال شخصیت خودشیفته: پژوهش موردمنفرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1403
صدیقه حسینی سمنانی؛ مسعود جانبزرگی؛ حسن انصاری؛ فاطمه شاطریان محمدی

2.

تدوین پروتکل درمانی اختلال شخصیت خودشیفته مبتنی بر درمان چندبعدی معنوی و منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402
صدیقه حسینی سمنانی؛ مسعود جانبزرگی؛ حسن انصاری؛ فاطمه شاطریان محمدی

3.

ساخت، اعتباریابی و رواسازی آزمون معنای زندگی براساس منابع اسلامی

دوره 13، شماره 25، مهر 1398، صفحه 7-25
زهره حیدری؛ محمدرضا سالاری‌فر؛ فاطمه شاطریان