1.

اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایران: رویکرد تخصیص استعدادها

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 269-296
مهدی زاهد غروی؛ سعید کریمی پتانلار؛ زهرا (میلا) علمی؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی

2.

بررسی و آزمون اثر نابرابری بر فقر در کشورهای منتخب با نگاهی به آموزه‌های اسلامی

دوره 10، شماره 19، مرداد 1392، صفحه 67-89
محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی؛ زینت کرامتی

3.

مدل رتبه بندی ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه به روش تحلیل مولفه های مستقل

دوره 7، شماره 14، مهر 1389، صفحه 93-115
محمدتقی گیلک حکیم آبادی؛ احمد جعفری صمیمی؛ مسیح مولانا