1.

تبیین مفهوم مشارکت شهروندی در مدیریت شهری از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 3، شماره 6، آبان 1393، صفحه 163-180
جواد رحمانی؛ محمد‌تقی پیربابایی؛ مرتضی شجاری

2.

تحلیل فقهی‌−‌اقتصادی سهام ممتاز

دوره 12، شماره 24، مهر 1394، صفحه 9-31
سید‌صادق طباطبایی

3.

مشارکت ذی‌نفعان در مدیریت ریسک و چالش‌های اقتصادی ایران

دوره 20، شماره 40، مهر 1402، صفحه 167-190
عبداله توکلی