رحمانی, جواد, پیربابایی, محمد‌تقی, شجاری, مرتضی. (773). تبیین مفهوم مشارکت شهروندی در مدیریت شهری از دیدگاه علامه طباطبایی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(6), 163-180.
جواد رحمانی; محمد‌تقی پیربابایی; مرتضی شجاری. "تبیین مفهوم مشارکت شهروندی در مدیریت شهری از دیدگاه علامه طباطبایی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3, 6, 773, 163-180.
رحمانی, جواد, پیربابایی, محمد‌تقی, شجاری, مرتضی. (773). 'تبیین مفهوم مشارکت شهروندی در مدیریت شهری از دیدگاه علامه طباطبایی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(6), pp. 163-180.
رحمانی, جواد, پیربابایی, محمد‌تقی, شجاری, مرتضی. تبیین مفهوم مشارکت شهروندی در مدیریت شهری از دیدگاه علامه طباطبایی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 3(6): 163-180.