1.

از ساختار‌گرایی تا پسا‌‌ساختارگرایی

دوره 13، شماره 51، تیر 1386
صادق حقیقت

2.

درآمدی بر نشانه‌شناسی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1390، صفحه 109-138
ابراهیم عباس‌پور

3.

نظریۀ معنا، مطالعۀ تطبیقی پرس و علّامه طباطبایی

دوره 9، شماره 18، شهریور 1397، صفحه 29-52
آرزو نیکوییان؛ حمید پارسانیا؛ سید حسین شرف الدین؛ حسین پرکان