1.

اخلاق در مدیریت دانش

دوره 5، شماره 10، دی 1395، صفحه 109-136
حسنعلی نعمتی شمس‌آباد؛ ابوالفضل رحیمی گایینی؛ ریحانه روحانی

2.

از مبانی نظری تا نظریه‌های مدیریت دانش: بسط مدل مفهومی تأثیرپذیری مدیریت دانش از تئوری دانش

دوره 3، شماره 5، فروردین 1393، صفحه 7-33

3.

بازسازی مدیریت دانش: الگوی تحول رشته «مدیریت دانش» در راستایِ پشتیبانی از مدیریت تحول علوم‌انسانی

دوره 10، شماره 19، مهر 1402، صفحه 261-291
علیرضا پیروزمند؛ حمید ابدی

4.

بررسی و طبقه‌بندی مفاهیم استعاری مدیریت دانش:مطالعه منابع وحیانی و روایی و منابع غربی

دوره 23، شماره 92، مهر 1396، صفحه 103-134
ابوالفضل گائینی؛ حسنعلی نعمتی شمس آباد؛ مرضیه صبائی

5.

روش پژوهش فرایند چرخه‌ای تحلیل، روشی برای گردآوری، تحلیل و استنتاج از داده‌های کیفی پُربُعد در مسیر توسعة دانش مدیریت اسلامی

دوره 15، شماره 61، دی 1388، صفحه 123-142
جعفر ترک‌زاده

6.

مدیریت دانش دینی (دین‌بنیان): طرح مسئله «مدیریت دانش» در «تمدن دینی»

دوره 2، شماره 3، فروردین 1392، صفحه 7-42

7.

نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسلامی و مدیریت دانش مشتری(دانشجو)

دوره 10، شماره 20، بهمن 1397، صفحه 61-80
احسان نامدار جویمی؛ حبیب‌الله سالارزهی؛ باقر کرد