. (773). از مبانی نظری تا نظریه‌های مدیریت دانش: بسط مدل مفهومی تأثیرپذیری مدیریت دانش از تئوری دانش. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(5), 7-33.
. "از مبانی نظری تا نظریه‌های مدیریت دانش: بسط مدل مفهومی تأثیرپذیری مدیریت دانش از تئوری دانش". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3, 5, 773, 7-33.
. (773). 'از مبانی نظری تا نظریه‌های مدیریت دانش: بسط مدل مفهومی تأثیرپذیری مدیریت دانش از تئوری دانش', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(5), pp. 7-33.
. از مبانی نظری تا نظریه‌های مدیریت دانش: بسط مدل مفهومی تأثیرپذیری مدیریت دانش از تئوری دانش. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 3(5): 7-33.