1.

ابعاد تفکر از منظر قرآن کریم و دلالت‌های تربیتی آن در تربیت فکری کودکان و نوجوانان

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 53-74
سوسن کشاورز؛ لیلا سرتیپ زاده

2.

بررسی تطبیقی مبانی فلسفی شیخ اشراق و برگسون و دلالت‌های تربیتی آن

دوره 5، شماره 11، اسفند 1389، صفحه 81-110
محمدرضا شرفی‌جم؛ سمانه خلیلی

3.

تفکر معنوی در عصر گِشتل

دوره 25، شماره 99، تیر 1398، صفحه 57-72
محمد بیدهندی؛ بیت اله ندرلو؛ محمد جواد صافیان

4.

روش‌های آموزش توحید افعالی در قرآن

دوره 10، شماره 21، مهر 1394، صفحه 167-190
محمد داودی؛ سید جواد قندیلی؛ حسن شکراللهی

5.

مؤلفه‌ها و شاخصه‌های «تذکار تفکر به کودکان» بر مبنای آیات قرآن؛ کوششی برای بومی‌سازی فلسفه برای کودکان

دوره 13، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 155-181
مهدیه کشانی؛ عباسعلی رستمی نسب؛ مسعود اخلاقی

6.

مدل‌های تربیتی در تقویت مشاهده از منظر روایات امام علی (ع)

دوره 7، شماره 14، شهریور 1391، صفحه 103-121
مریم قاسمی؛ کاظم حاجی رجبعلی

7.

نفوذ اجتماعی در تفاسیر قرآن (از طریق عطف توجه مخاطب به تفکر و اندیشه)

دوره 4، شماره 8، بهمن 1391، صفحه 7-32
محمدباقر اخوندی