1.

بازنمایی عنصر شور و احساس در آیین‌های محرّم

دوره 8، شماره 16، مهر 1395، صفحه 111-134
الله‌کرم کرمی‌پور؛ عبدالحسین حاجی ابوالحسنی

2.

بررسی نقش نمادها در تقویت و ماندگاری جریان اسلام‌گرا در ایران دوره پهلوی؛ تحلیل جامعه‌شناختی‌

دوره 11، شماره 22، مهر 1398، صفحه 147-177
توحید راستین؛ محبوبه پاک نیا

3.

درآمدی بر نشانه‌شناسی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1390، صفحه 109-138
ابراهیم عباس‌پور

4.

کاربردزیباگرایی و هنر در تربیت دینی

دوره 7، شماره 15، دی 1391، صفحه 113-134
رضا صابری؛ محمود سعیدی رضوانی