1.

بررسی انتقال نامتقارن تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده در ایران

دوره 13، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 27-44
سید مهدی موسویان؛ رضا ثقفی کلوانق؛ زانا مظفری

2.

بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصاد بر درآمدهای مالیاتی دولت در ایران

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 169-191
مسعود سعادت مهر

3.

بررسی نقش هزینه مبادله بر تورم رکودی در ایران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1383، صفحه 95-126

4.

پیش بینی شکاف تورم بر اساس مدل P در ایران

دوره 1، شماره 2، مهر 1383، صفحه 10-39
فیروزه عزیزی

5.

تأثیر آستانه‌ای تورم بر نابرابری درآمد در ایران: مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)

دوره 13، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 75-95
ابوالقاسم گلخندان

6.

تحلیل تأثیر تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق مرابحه عام بر متغیرهای رشد اقتصادی و تورم به روش خودرگرسیون برداری بیزین

دوره 20، شماره 40، مهر 1402، صفحه 223-245
محدثه علی اصغرزاده؛ محمد واعظ برزانی؛ مرتضی سامتی؛ محمدرضا قاسمی؛ سیدعباس حسینی غفار

7.

مقایسه دلاری شدن اقتصادهای ایران و آرژانتین

دوره 4، شماره 7، فروردین 1386، صفحه 135-168
محمد لشکری