1.

تبیین و تحلیل نظریه دانش ولایی

دوره 18، شماره 71، بهمن 1391، صفحه 9-44
عبدالحسین خسروپناه

2.

روش‌شناسی پژوهشی رئالیسم انتقادی؛ فهم مبانی، فرایند و اسلوب اجرا

دوره 26، شماره 102، فروردین 1399، صفحه 1-22
ندا احسانی مقدم؛ حسن دانایی فرد؛ احمدعلی خائف الهی؛ علی اصغر فانی

3.

روش‌شناسی فهم اجتهادات سیاسی فقیهان در چارچوب فقه‌النظریه

دوره 21، شماره 84، مهر 1394، صفحه 7-29
رضا خراسانی

4.

سنجش فساد اداری: درآمدی بر تبیین الزامات روش شناختی طراحی شاخص ملی

دوره 17، شماره 69، بهمن 1390، صفحه 193-216
عبدالله توکلی

5.

عقلانیت نظریه های شهرسازی «معرفی رویکردی مفهومی- کاربردی به عقلانیت نظریه های شهرسازی»

دوره 21، شماره 83، تیر 1394، صفحه 167-197
مرتضی هادی جابری مقدم؛ سعید زیبا کلام

6.

گذر از دوگانه توصیف - تفسیر در روش پدیدارشناسی با نظر به پدیدارشناسی در نزد مرلوپونتی

دوره 25، شماره 100، مهر 1398، صفحه 43-58
علی وحدتی دانشمند؛ نرگس سجادیه

7.

نقد روش شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی

دوره 20، شماره 78، فروردین 1393، صفحه 7-31
سید محمدرضا امیری طهرانی زاده؛ عماد افروغ