جابری مقدم, مرتضی هادی, زیبا کلام, سعید. (1394). عقلانیت نظریه های شهرسازی «معرفی رویکردی مفهومی- کاربردی به عقلانیت نظریه های شهرسازی». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21(83), 167-197.
مرتضی هادی جابری مقدم; سعید زیبا کلام. "عقلانیت نظریه های شهرسازی «معرفی رویکردی مفهومی- کاربردی به عقلانیت نظریه های شهرسازی»". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21, 83, 1394, 167-197.
جابری مقدم, مرتضی هادی, زیبا کلام, سعید. (1394). 'عقلانیت نظریه های شهرسازی «معرفی رویکردی مفهومی- کاربردی به عقلانیت نظریه های شهرسازی»', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21(83), pp. 167-197.
جابری مقدم, مرتضی هادی, زیبا کلام, سعید. عقلانیت نظریه های شهرسازی «معرفی رویکردی مفهومی- کاربردی به عقلانیت نظریه های شهرسازی». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 21(83): 167-197.