1.

الگوهای طبقه‌بندی صفات شخصیت در منابع اسلامی

دوره 8، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 7-31
محمدصادق شجاعی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علی عسگری؛ سیدمحمد غروی‌راد؛ عباس پسندیده

2.

روش تحلیل کیفی محتوای متون دینی: مبانی نظری و مراحل اجرا

دوره 14، شماره 27، مهر 1399، صفحه 41-73
محمدصادق شجاعی

3.

کاربرد نظریه حوزه‌های معنایی در مطالعات واژگانی ساختار شخصیت بر پایه منابع اسلامی

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 7-38
محمدصادق شجاعی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علی عسگری؛ سیدمحمد غروی‌راد؛ عباس پسندیده

4.

مؤلفه‌های اجتماعی بهداشت روانی در نهج‌البلاغه با تأکید بر کار و فعالیت اقتصادی، روابط اجتماعی و کارکرد حکومت

دوره 4، شماره 6، خرداد 1389، صفحه 103-121
محمدصادق شجاعی

5.

مدل مفهومی اضطراب مرگ براساس متون دینی

دوره 16، شماره 31، مهر 1401، صفحه 37-59
فاطمه غنوی؛ محمدصادق شجاعی

6.

معنای زندگی در نهج‌البلاغه

دوره 6، شماره 11، اسفند 1391، صفحه 37-58
محمدصادق شجاعی؛ سید محمد غروی؛ مسعود جان‌بزرگی

7.

نظریه نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام و تناظر آن با سلسله مراتب نیازهای مازلو

دوره 1، شماره 1، اسفند 1386، صفحه 87-116
محمدصادق شجاعی

8.

نگاهی به ریشه‌های «نظریه صفات شخصیت» در اخلاق

دوره 3، شماره 4، تیر 1388، صفحه 129-153
محمدصادق شجاعی