1.

آزمون جهت گیرى مذهبى با تکیه بر اسلام

دوره 7، شماره 29، اسفند 1380، صفحه 36-61

2.

اخـلاق اصـالـت

دوره 8، شماره 30، خرداد 1381، صفحه 139-163

3.

اسلامى کردن برنامه ى آموزشى و تحصیلى

دوره 8، شماره 32، آذر 1381، صفحه 87-110

4.

اصول تربیت از دیدگاه اسلام

دوره 8، شماره 32، آذر 1381، صفحه 50-68

5.

امام خمینى; احیاى دین و نظریه ولایت مطلقه فقیه

دوره 8، شماره 30، خرداد 1381، صفحه 51-64

6.

اولویتهاى عدالت جهانى

دوره 8، شماره 30، خرداد 1381، صفحه 87-107

7.

بررسى راه هاى انطباق رفتار مدیران آموزشى با معیارهاى اخلاق اسلامى

دوره 8، شماره 32، آذر 1381، صفحه 69-86

8.

پیوند نامبارک پوزیتیویسم و اندیشه سیاسى

دوره 8، شماره 30، خرداد 1381، صفحه 4-28

9.

تبلیغات و جنگ روانى

دوره 7، شماره 29، اسفند 1380، صفحه 110-133

10.

درآمدى بر اندیشه سیاسى قطب الدین شیرازى

دوره 8، شماره 30، خرداد 1381، صفحه 65-86

11.

درآمدى مفهوم شناختى در قلمرو تربیت دینى

دوره 8، شماره 32، آذر 1381، صفحه 4-32

12.

«دین» و «تربیت»; رویکردهاى اسلامى و مسیحى

دوره 8، شماره 32، آذر 1381، صفحه 117-142

13.

رابطه عفو و گذشت با میزان اضطراب در والدین کودکان استثنایى و عادى

دوره 8، شماره 31، مرداد 1381، صفحه 78-96

14.

روان درمانى و معنویت عبور از مرز میان درمان و مذهب

دوره 8، شماره 31، مرداد 1381، صفحه 217-225

15.

روان شناسى اسلامى: آیا امکان پذیر است؟

دوره 7، شماره 29، اسفند 1380، صفحه 5-35

16.

روان شناسى رشد اخلاقى ارزشى و دینى در نوجوانى و جوانى

دوره 7، شماره 29، اسفند 1380، صفحه 62-97

17.

روان شناسى رشد اخلاقى، ارزشى و دینى در نوجوانى و جوانى

دوره 8، شماره 31، مرداد 1381، صفحه 4-54

18.

روان شناسى و دین

دوره 7، شماره 29، اسفند 1380، صفحه 168-178

19.

ضرورت تبیین تعلیم و تربیت اسلامى

دوره 8، شماره 32، آذر 1381، صفحه 33-49

20.

کالبدشناسى مفهوم قدرت

دوره 8، شماره 30، خرداد 1381، صفحه 29-50

21.

لیبرالیسم جدید و تخلیه حیات سیاسى

دوره 8، شماره 30، خرداد 1381، صفحه 108-119

22.

مبانى روشهاى مشاوره بالینى از منظر اسلام

دوره 8، شماره 31، مرداد 1381، صفحه 55-76

23.

مرزها در خانواده از دیدگاه اسلام و مکتب ساخت نگر

دوره 8، شماره 31، مرداد 1381، صفحه 126-152

24.

مشاوره با والدین خردسالان پرخاشگر یک رهیافت درمانى تلفیقى

دوره 8، شماره 31، مرداد 1381، صفحه 153-190

25.

مطالعاتى در قلمرو مشترک دین و روان شناسى

دوره 7، شماره 29، اسفند 1380، صفحه 98-109

26.

مقایسه اجمالى نگرش اسلام نسبت به انسان با رویکرد شناخت درمانى

دوره 8، شماره 31، مرداد 1381، صفحه 97-111

27.

نسبت روان شناسى و دین

دوره 7، شماره 29، اسفند 1380، صفحه 134-167

28.

نقد و بررسى کتاب «فلسفه قدرت»

دوره 8، شماره 30، خرداد 1381، صفحه 120-138

29.

نقدى بر کتاب آراى دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانى آن، ج1

دوره 8، شماره 32، آذر 1381، صفحه 111-116

30.

هنگامه هاى دعا و درمان

دوره 8، شماره 31، مرداد 1381، صفحه 112-125