1.

پایه‎های هستی‎شناختی نظریۀ اخلاق اطلاعات فلوریدی

صفحه 7-29
مهدی شقاقی؛ محمدرضا وصفی؛ محسن جوادی

2.

مواجهۀ تخنۀ ارسطو با فلسفه تکنولوژی هایدگر

صفحه 31-46
هادی موسوی؛ حمیدرضا حسنی

3.

هنر به‌مثابه برون‌شو از گشتل تکنولوژی

صفحه 47-67
مهدی معین زاده

4.

فقر ذات‌گرایی در فلسفه تکنولوژی

صفحه 69-89
علیرضا منصوری

5.

تأملی در گفتگوی فلسفه علم و فلسفه تکنولوژی: موانع و راهکارها

صفحه 91-105
علیرضا منجمی

6.

مطالعه تطبیقی مفهوم صنعت و فناوری در آرای ابن‌خلدون و نظام نوآوری بخشی

صفحه 107-125
مالک شجاعی جشوقانی؛ علیرضا باباخان

7.

بررسی معضل نظریه‌های اخلاقی نتیجه‌گرا در مواجه با عدم قطعیت در تکنولوژی‌های نوپدید

صفحه 127-144
حسین تاجمیر ریاحی؛ مصطفی تقوی

8.

رویکردی نوین به برساخت اجتماعی فناوری‌های نوین

صفحه 145-164
محمد تقی ایمان؛ اسفندیار غفاری نسب