تیموری نقده, مسعود, دانایی فرد, حسن, کاظمی, سیدحسین. (1402). ترسیم مدل‌های ذهنی خط مشی گذاران عمومی: واکاوی چیستی، کاربست، سیاق اجرا و نقدهای وارده بر روش نقشه‌شناختی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 29(116), 1-19. doi: 10.30471/mssh.2023.9403.2445
مسعود تیموری نقده; حسن دانایی فرد; سیدحسین کاظمی. "ترسیم مدل‌های ذهنی خط مشی گذاران عمومی: واکاوی چیستی، کاربست، سیاق اجرا و نقدهای وارده بر روش نقشه‌شناختی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 29, 116, 1402, 1-19. doi: 10.30471/mssh.2023.9403.2445
تیموری نقده, مسعود, دانایی فرد, حسن, کاظمی, سیدحسین. (1402). 'ترسیم مدل‌های ذهنی خط مشی گذاران عمومی: واکاوی چیستی، کاربست، سیاق اجرا و نقدهای وارده بر روش نقشه‌شناختی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 29(116), pp. 1-19. doi: 10.30471/mssh.2023.9403.2445
تیموری نقده, مسعود, دانایی فرد, حسن, کاظمی, سیدحسین. ترسیم مدل‌های ذهنی خط مشی گذاران عمومی: واکاوی چیستی، کاربست، سیاق اجرا و نقدهای وارده بر روش نقشه‌شناختی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1402; 29(116): 1-19. doi: 10.30471/mssh.2023.9403.2445