باقری, یاسر. (1402). توصیف ژرف سه‎بعدی؛ واکاوی عناصر بنیادین پژوهش در آثار مرتضی فرهادی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 29(114), 1-17. doi: 10.30471/mssh.2022.8620.2327
یاسر باقری. "توصیف ژرف سه‎بعدی؛ واکاوی عناصر بنیادین پژوهش در آثار مرتضی فرهادی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 29, 114, 1402, 1-17. doi: 10.30471/mssh.2022.8620.2327
باقری, یاسر. (1402). 'توصیف ژرف سه‎بعدی؛ واکاوی عناصر بنیادین پژوهش در آثار مرتضی فرهادی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 29(114), pp. 1-17. doi: 10.30471/mssh.2022.8620.2327
باقری, یاسر. توصیف ژرف سه‎بعدی؛ واکاوی عناصر بنیادین پژوهش در آثار مرتضی فرهادی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1402; 29(114): 1-17. doi: 10.30471/mssh.2022.8620.2327