توحیدی, محمد, خوشنود, سمیرا, حمزه پور, مهدی. (1400). شناسایی و اولویت‎بندی مؤلفه‎های اثرگذار بر انتخاب ساختار صکوک مناسب جهت تأمین مالی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(35), 9-35. doi: 10.30471/iee.2021.7597.2081
محمد توحیدی; سمیرا خوشنود; مهدی حمزه پور. "شناسایی و اولویت‎بندی مؤلفه‎های اثرگذار بر انتخاب ساختار صکوک مناسب جهت تأمین مالی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18, 35, 1400, 9-35. doi: 10.30471/iee.2021.7597.2081
توحیدی, محمد, خوشنود, سمیرا, حمزه پور, مهدی. (1400). 'شناسایی و اولویت‎بندی مؤلفه‎های اثرگذار بر انتخاب ساختار صکوک مناسب جهت تأمین مالی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(35), pp. 9-35. doi: 10.30471/iee.2021.7597.2081
توحیدی, محمد, خوشنود, سمیرا, حمزه پور, مهدی. شناسایی و اولویت‎بندی مؤلفه‎های اثرگذار بر انتخاب ساختار صکوک مناسب جهت تأمین مالی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1400; 18(35): 9-35. doi: 10.30471/iee.2021.7597.2081