میر معزی, سید حسین. (1400). نظام اقتصادی اسلام (چیستی، هستی و امکان استنباط آن). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(35), 115-143. doi: 10.30471/iee.2021.8013.2148
سید حسین میر معزی. "نظام اقتصادی اسلام (چیستی، هستی و امکان استنباط آن)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18, 35, 1400, 115-143. doi: 10.30471/iee.2021.8013.2148
میر معزی, سید حسین. (1400). 'نظام اقتصادی اسلام (چیستی، هستی و امکان استنباط آن)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(35), pp. 115-143. doi: 10.30471/iee.2021.8013.2148
میر معزی, سید حسین. نظام اقتصادی اسلام (چیستی، هستی و امکان استنباط آن). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1400; 18(35): 115-143. doi: 10.30471/iee.2021.8013.2148