باغبان زاده, فرشته, زارع, هاشم. (1400). ارزیابی نقش سرمایه فکری در اثرگذاری تکانه بهره‎وری بر مؤلفه‎های اقتصاد کلان: رهیافت الگوی مالی پویای تعادلی با تأکید بر ترجیحات بازگشتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(35), 249-277. doi: 10.30471/iee.2021.6226.1879
فرشته باغبان زاده; هاشم زارع. "ارزیابی نقش سرمایه فکری در اثرگذاری تکانه بهره‎وری بر مؤلفه‎های اقتصاد کلان: رهیافت الگوی مالی پویای تعادلی با تأکید بر ترجیحات بازگشتی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18, 35, 1400, 249-277. doi: 10.30471/iee.2021.6226.1879
باغبان زاده, فرشته, زارع, هاشم. (1400). 'ارزیابی نقش سرمایه فکری در اثرگذاری تکانه بهره‎وری بر مؤلفه‎های اقتصاد کلان: رهیافت الگوی مالی پویای تعادلی با تأکید بر ترجیحات بازگشتی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(35), pp. 249-277. doi: 10.30471/iee.2021.6226.1879
باغبان زاده, فرشته, زارع, هاشم. ارزیابی نقش سرمایه فکری در اثرگذاری تکانه بهره‎وری بر مؤلفه‎های اقتصاد کلان: رهیافت الگوی مالی پویای تعادلی با تأکید بر ترجیحات بازگشتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1400; 18(35): 249-277. doi: 10.30471/iee.2021.6226.1879