نوراحمدی, محمدجواد, خادم علیزاده, امیر, امیدوار, سیروس, خاندوزی, سید احسان, حاجی جعفری, زینب. (1400). بررسی تجربی اندیشه‎های جان رالز و محمدباقر صدر درباره عدالت اقتصادی (رویکرد اقتصاد آزمایشگاهی). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(35), 37-66. doi: 10.30471/iee.2021.7319.2045
محمدجواد نوراحمدی; امیر خادم علیزاده; سیروس امیدوار; سید احسان خاندوزی; زینب حاجی جعفری. "بررسی تجربی اندیشه‎های جان رالز و محمدباقر صدر درباره عدالت اقتصادی (رویکرد اقتصاد آزمایشگاهی)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18, 35, 1400, 37-66. doi: 10.30471/iee.2021.7319.2045
نوراحمدی, محمدجواد, خادم علیزاده, امیر, امیدوار, سیروس, خاندوزی, سید احسان, حاجی جعفری, زینب. (1400). 'بررسی تجربی اندیشه‎های جان رالز و محمدباقر صدر درباره عدالت اقتصادی (رویکرد اقتصاد آزمایشگاهی)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 18(35), pp. 37-66. doi: 10.30471/iee.2021.7319.2045
نوراحمدی, محمدجواد, خادم علیزاده, امیر, امیدوار, سیروس, خاندوزی, سید احسان, حاجی جعفری, زینب. بررسی تجربی اندیشه‎های جان رالز و محمدباقر صدر درباره عدالت اقتصادی (رویکرد اقتصاد آزمایشگاهی). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1400; 18(35): 37-66. doi: 10.30471/iee.2021.7319.2045