قهرمانی, مسعود. (1398). تحلیل نقش منابع انسانی دانشگر در نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی مبتنی بر ارزش‌ها‌ و الگوهای سازندۀ اسلامی−ایرانی (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(15-16), 133-152. doi: 10.30471/im.2020.6721.1211
مسعود قهرمانی. "تحلیل نقش منابع انسانی دانشگر در نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی مبتنی بر ارزش‌ها‌ و الگوهای سازندۀ اسلامی−ایرانی (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 15-16, 1398, 133-152. doi: 10.30471/im.2020.6721.1211
قهرمانی, مسعود. (1398). 'تحلیل نقش منابع انسانی دانشگر در نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی مبتنی بر ارزش‌ها‌ و الگوهای سازندۀ اسلامی−ایرانی (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(15-16), pp. 133-152. doi: 10.30471/im.2020.6721.1211
قهرمانی, مسعود. تحلیل نقش منابع انسانی دانشگر در نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی مبتنی بر ارزش‌ها‌ و الگوهای سازندۀ اسلامی−ایرانی (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 8(15-16): 133-152. doi: 10.30471/im.2020.6721.1211