احمدی, یونس, طالبی دارابی, باقر. (1398). بازاندیشی نظری درباره مطالعه آکادمیک دین در جهان و در ایران: موردپژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب قم ‌. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(22), 1-24. doi: 10.30471/soci.2019.5567.1378
یونس احمدی; باقر طالبی دارابی. "بازاندیشی نظری درباره مطالعه آکادمیک دین در جهان و در ایران: موردپژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب قم ‌". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11, 22, 1398, 1-24. doi: 10.30471/soci.2019.5567.1378
احمدی, یونس, طالبی دارابی, باقر. (1398). 'بازاندیشی نظری درباره مطالعه آکادمیک دین در جهان و در ایران: موردپژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب قم ‌', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(22), pp. 1-24. doi: 10.30471/soci.2019.5567.1378
احمدی, یونس, طالبی دارابی, باقر. بازاندیشی نظری درباره مطالعه آکادمیک دین در جهان و در ایران: موردپژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب قم ‌. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 11(22): 1-24. doi: 10.30471/soci.2019.5567.1378