عبدلی مسینان, مرضیه. (1398). تحلیل و ارزیابی روش شناختی مدل اجتهادی /تجربی در تولید علوم انسانی اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(100), 23-41. doi: 10.30471/mssh.2019.1677
مرضیه عبدلی مسینان. "تحلیل و ارزیابی روش شناختی مدل اجتهادی /تجربی در تولید علوم انسانی اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25, 100, 1398, 23-41. doi: 10.30471/mssh.2019.1677
عبدلی مسینان, مرضیه. (1398). 'تحلیل و ارزیابی روش شناختی مدل اجتهادی /تجربی در تولید علوم انسانی اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(100), pp. 23-41. doi: 10.30471/mssh.2019.1677
عبدلی مسینان, مرضیه. تحلیل و ارزیابی روش شناختی مدل اجتهادی /تجربی در تولید علوم انسانی اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 25(100): 23-41. doi: 10.30471/mssh.2019.1677