نصیری, مهدی. (1398). مقدمه‎ای بر روش نظریه بنیانی در نظریه‎سازی؛ مطالعه نظریه‎های اندیشمندان حوزه علمیه نسبت به توسعه و پیشرفت فناوری‎های نوین. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(101), 67-88. doi: 10.30471/mssh.2020.5954.1949
مهدی نصیری. "مقدمه‎ای بر روش نظریه بنیانی در نظریه‎سازی؛ مطالعه نظریه‎های اندیشمندان حوزه علمیه نسبت به توسعه و پیشرفت فناوری‎های نوین". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25, 101, 1398, 67-88. doi: 10.30471/mssh.2020.5954.1949
نصیری, مهدی. (1398). 'مقدمه‎ای بر روش نظریه بنیانی در نظریه‎سازی؛ مطالعه نظریه‎های اندیشمندان حوزه علمیه نسبت به توسعه و پیشرفت فناوری‎های نوین', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(101), pp. 67-88. doi: 10.30471/mssh.2020.5954.1949
نصیری, مهدی. مقدمه‎ای بر روش نظریه بنیانی در نظریه‎سازی؛ مطالعه نظریه‎های اندیشمندان حوزه علمیه نسبت به توسعه و پیشرفت فناوری‎های نوین. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 25(101): 67-88. doi: 10.30471/mssh.2020.5954.1949