آبیار, زهرا, کرمی پور, الله کرم, شریفی, سعید. (1399). چالش‌های نظری حجاب در ایران پساانقلاب: تحلیلی بر رویکردهای موجود از حجاب و عفاف. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(23), 217-238. doi: 10.30471/soci.2020.5034.1313
زهرا آبیار; الله کرم کرمی پور; سعید شریفی. "چالش‌های نظری حجاب در ایران پساانقلاب: تحلیلی بر رویکردهای موجود از حجاب و عفاف". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 23, 1399, 217-238. doi: 10.30471/soci.2020.5034.1313
آبیار, زهرا, کرمی پور, الله کرم, شریفی, سعید. (1399). 'چالش‌های نظری حجاب در ایران پساانقلاب: تحلیلی بر رویکردهای موجود از حجاب و عفاف', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(23), pp. 217-238. doi: 10.30471/soci.2020.5034.1313
آبیار, زهرا, کرمی پور, الله کرم, شریفی, سعید. چالش‌های نظری حجاب در ایران پساانقلاب: تحلیلی بر رویکردهای موجود از حجاب و عفاف. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1399; 12(23): 217-238. doi: 10.30471/soci.2020.5034.1313