زمانی, غلامرضا, طهماسبی, سیمین. (1398). بررسی ارتباط اخلاق کاری اسلامی و ادراک از عدالت سازمانی با رفتار شهروندی در کارکنان بیمارستان تأمین اجتماعی شهرکرد. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(15-16), 93-105. doi: 10.30471/im.2020.5988.1186
غلامرضا زمانی; سیمین طهماسبی. "بررسی ارتباط اخلاق کاری اسلامی و ادراک از عدالت سازمانی با رفتار شهروندی در کارکنان بیمارستان تأمین اجتماعی شهرکرد". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 15-16, 1398, 93-105. doi: 10.30471/im.2020.5988.1186
زمانی, غلامرضا, طهماسبی, سیمین. (1398). 'بررسی ارتباط اخلاق کاری اسلامی و ادراک از عدالت سازمانی با رفتار شهروندی در کارکنان بیمارستان تأمین اجتماعی شهرکرد', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(15-16), pp. 93-105. doi: 10.30471/im.2020.5988.1186
زمانی, غلامرضا, طهماسبی, سیمین. بررسی ارتباط اخلاق کاری اسلامی و ادراک از عدالت سازمانی با رفتار شهروندی در کارکنان بیمارستان تأمین اجتماعی شهرکرد. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 8(15-16): 93-105. doi: 10.30471/im.2020.5988.1186