شفیعی, عباس. (1399). کاربرد الگوی قرآنی «باورمدار» در بررسی رفتارهای کارکنان آموزشی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15(31), 89-108. doi: 10.30471/edu.2019.1633
عباس شفیعی. "کاربرد الگوی قرآنی «باورمدار» در بررسی رفتارهای کارکنان آموزشی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15, 31, 1399, 89-108. doi: 10.30471/edu.2019.1633
شفیعی, عباس. (1399). 'کاربرد الگوی قرآنی «باورمدار» در بررسی رفتارهای کارکنان آموزشی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15(31), pp. 89-108. doi: 10.30471/edu.2019.1633
شفیعی, عباس. کاربرد الگوی قرآنی «باورمدار» در بررسی رفتارهای کارکنان آموزشی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1399; 15(31): 89-108. doi: 10.30471/edu.2019.1633