امامی کوپایی, امیرحسین, حقیقت, سید صادق. (1398). نسبت علم و دموکراسی در مطالعات و فلسفه علم معاصر. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(99), 35-56. doi: 10.30471/mssh.2019.1600
امیرحسین امامی کوپایی; سید صادق حقیقت. "نسبت علم و دموکراسی در مطالعات و فلسفه علم معاصر". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25, 99, 1398, 35-56. doi: 10.30471/mssh.2019.1600
امامی کوپایی, امیرحسین, حقیقت, سید صادق. (1398). 'نسبت علم و دموکراسی در مطالعات و فلسفه علم معاصر', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(99), pp. 35-56. doi: 10.30471/mssh.2019.1600
امامی کوپایی, امیرحسین, حقیقت, سید صادق. نسبت علم و دموکراسی در مطالعات و فلسفه علم معاصر. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 25(99): 35-56. doi: 10.30471/mssh.2019.1600