سلطانی, اکبر, ادیب, یوسف, محمودی, فیروز, واحدی, شهرام. (1397). تحلیل محتوای «کتاب‌های درسی هدیه‌های آسمان دورۀ ابتدایی» براساس «مؤلفه‌های هوش‌های چندگانه»: روش آنتروپی شانون. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(23), 23-28. doi: 10.30471/psy.2019.1545
اکبر سلطانی; یوسف ادیب; فیروز محمودی; شهرام واحدی. "تحلیل محتوای «کتاب‌های درسی هدیه‌های آسمان دورۀ ابتدایی» براساس «مؤلفه‌های هوش‌های چندگانه»: روش آنتروپی شانون". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 23, 1397, 23-28. doi: 10.30471/psy.2019.1545
سلطانی, اکبر, ادیب, یوسف, محمودی, فیروز, واحدی, شهرام. (1397). 'تحلیل محتوای «کتاب‌های درسی هدیه‌های آسمان دورۀ ابتدایی» براساس «مؤلفه‌های هوش‌های چندگانه»: روش آنتروپی شانون', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(23), pp. 23-28. doi: 10.30471/psy.2019.1545
سلطانی, اکبر, ادیب, یوسف, محمودی, فیروز, واحدی, شهرام. تحلیل محتوای «کتاب‌های درسی هدیه‌های آسمان دورۀ ابتدایی» براساس «مؤلفه‌های هوش‌های چندگانه»: روش آنتروپی شانون. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1397; 12(23): 23-28. doi: 10.30471/psy.2019.1545