سلیمی, علی. (1397). کاربرد تحلیل محتوای کیفی در استخراج تحلیل‌های اجتماعیِ قرآن کریم: گزارشی تحلیلی از روش یک تحقیق. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 24(97), 75-99. doi: 10.30471/mssh.2018.1542
علی سلیمی. "کاربرد تحلیل محتوای کیفی در استخراج تحلیل‌های اجتماعیِ قرآن کریم: گزارشی تحلیلی از روش یک تحقیق". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 24, 97, 1397, 75-99. doi: 10.30471/mssh.2018.1542
سلیمی, علی. (1397). 'کاربرد تحلیل محتوای کیفی در استخراج تحلیل‌های اجتماعیِ قرآن کریم: گزارشی تحلیلی از روش یک تحقیق', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 24(97), pp. 75-99. doi: 10.30471/mssh.2018.1542
سلیمی, علی. کاربرد تحلیل محتوای کیفی در استخراج تحلیل‌های اجتماعیِ قرآن کریم: گزارشی تحلیلی از روش یک تحقیق. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1397; 24(97): 75-99. doi: 10.30471/mssh.2018.1542