صنعتی شرقی, نادر. (1397). روش‌شناسی تعاملات سازنده: راهی به‌سوی شکستن نظام سلسله‌مراتبی دانش. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 24(97), 1-13. doi: 10.30471/mssh.2019.1535
نادر صنعتی شرقی. "روش‌شناسی تعاملات سازنده: راهی به‌سوی شکستن نظام سلسله‌مراتبی دانش". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 24, 97, 1397, 1-13. doi: 10.30471/mssh.2019.1535
صنعتی شرقی, نادر. (1397). 'روش‌شناسی تعاملات سازنده: راهی به‌سوی شکستن نظام سلسله‌مراتبی دانش', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 24(97), pp. 1-13. doi: 10.30471/mssh.2019.1535
صنعتی شرقی, نادر. روش‌شناسی تعاملات سازنده: راهی به‌سوی شکستن نظام سلسله‌مراتبی دانش. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1397; 24(97): 1-13. doi: 10.30471/mssh.2019.1535