امین خندقی, مقصود, جعفرنیا, فاطمه‌سادات. (1398). تفسیر تربیتی به‌مثابه رشته علمی؛ در جستجوی گونه‌شناسی شمول‌گرایانه و جامع از تفسیر تربیتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(28), 195-219. doi: 10.30471/edu.2019.1528
مقصود امین خندقی; فاطمه‌سادات جعفرنیا. "تفسیر تربیتی به‌مثابه رشته علمی؛ در جستجوی گونه‌شناسی شمول‌گرایانه و جامع از تفسیر تربیتی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14, 28, 1398, 195-219. doi: 10.30471/edu.2019.1528
امین خندقی, مقصود, جعفرنیا, فاطمه‌سادات. (1398). 'تفسیر تربیتی به‌مثابه رشته علمی؛ در جستجوی گونه‌شناسی شمول‌گرایانه و جامع از تفسیر تربیتی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(28), pp. 195-219. doi: 10.30471/edu.2019.1528
امین خندقی, مقصود, جعفرنیا, فاطمه‌سادات. تفسیر تربیتی به‌مثابه رشته علمی؛ در جستجوی گونه‌شناسی شمول‌گرایانه و جامع از تفسیر تربیتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 14(28): 195-219. doi: 10.30471/edu.2019.1528