اسلامیان, زهرا, سعیدی رضوانی, محمود, غفاری, ابوالفضل. (1398). شناسایی و اولویت بندی پیامهای مرتبط با خویشتن‌داری جنسی دانش‌آموزان (براساس منابع و دیدگاههای دانش‌آموزان). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(28), 175-194. doi: 10.30471/edu.2019.1527
زهرا اسلامیان; محمود سعیدی رضوانی; ابوالفضل غفاری. "شناسایی و اولویت بندی پیامهای مرتبط با خویشتن‌داری جنسی دانش‌آموزان (براساس منابع و دیدگاههای دانش‌آموزان)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14, 28, 1398, 175-194. doi: 10.30471/edu.2019.1527
اسلامیان, زهرا, سعیدی رضوانی, محمود, غفاری, ابوالفضل. (1398). 'شناسایی و اولویت بندی پیامهای مرتبط با خویشتن‌داری جنسی دانش‌آموزان (براساس منابع و دیدگاههای دانش‌آموزان)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(28), pp. 175-194. doi: 10.30471/edu.2019.1527
اسلامیان, زهرا, سعیدی رضوانی, محمود, غفاری, ابوالفضل. شناسایی و اولویت بندی پیامهای مرتبط با خویشتن‌داری جنسی دانش‌آموزان (براساس منابع و دیدگاههای دانش‌آموزان). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 14(28): 175-194. doi: 10.30471/edu.2019.1527