زینلی, محمدعلی. (1398). مهارت‌های عقل‌ورزی در قرآن کریم و استلزامات آن برای اصلاح یا تکمیل «برنامۀ فلسفه برای کودکان». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(28), 139-157. doi: 10.30471/edu.2019.1525
محمدعلی زینلی. "مهارت‌های عقل‌ورزی در قرآن کریم و استلزامات آن برای اصلاح یا تکمیل «برنامۀ فلسفه برای کودکان»". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14, 28, 1398, 139-157. doi: 10.30471/edu.2019.1525
زینلی, محمدعلی. (1398). 'مهارت‌های عقل‌ورزی در قرآن کریم و استلزامات آن برای اصلاح یا تکمیل «برنامۀ فلسفه برای کودکان»', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(28), pp. 139-157. doi: 10.30471/edu.2019.1525
زینلی, محمدعلی. مهارت‌های عقل‌ورزی در قرآن کریم و استلزامات آن برای اصلاح یا تکمیل «برنامۀ فلسفه برای کودکان». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 14(28): 139-157. doi: 10.30471/edu.2019.1525