صدر, فاطمه. (1398). بررسی تطبیقی دیدگاه شهید مطهری با دیدگاه متیو لیپمن درباره اهداف تعلیم و تربیت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(28), 75-94. doi: 10.30471/edu.2019.1522
فاطمه صدر. "بررسی تطبیقی دیدگاه شهید مطهری با دیدگاه متیو لیپمن درباره اهداف تعلیم و تربیت". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14, 28, 1398, 75-94. doi: 10.30471/edu.2019.1522
صدر, فاطمه. (1398). 'بررسی تطبیقی دیدگاه شهید مطهری با دیدگاه متیو لیپمن درباره اهداف تعلیم و تربیت', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(28), pp. 75-94. doi: 10.30471/edu.2019.1522
صدر, فاطمه. بررسی تطبیقی دیدگاه شهید مطهری با دیدگاه متیو لیپمن درباره اهداف تعلیم و تربیت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 14(28): 75-94. doi: 10.30471/edu.2019.1522