محمدحسین زاده, معصومه, سعیدی رضوانی, محمود, امین خندقی, مقصود, مهرام, بهروز, تقی پور, علی. (1399). افول ارزش‌های عفاف و حجاب در دانشکده پزشکی (یک مطالعه پدیدارشناسی). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15(32), 33-53. doi: 10.30471/edu.2019.1501
معصومه محمدحسین زاده; محمود سعیدی رضوانی; مقصود امین خندقی; بهروز مهرام; علی تقی پور. "افول ارزش‌های عفاف و حجاب در دانشکده پزشکی (یک مطالعه پدیدارشناسی)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15, 32, 1399, 33-53. doi: 10.30471/edu.2019.1501
محمدحسین زاده, معصومه, سعیدی رضوانی, محمود, امین خندقی, مقصود, مهرام, بهروز, تقی پور, علی. (1399). 'افول ارزش‌های عفاف و حجاب در دانشکده پزشکی (یک مطالعه پدیدارشناسی)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 15(32), pp. 33-53. doi: 10.30471/edu.2019.1501
محمدحسین زاده, معصومه, سعیدی رضوانی, محمود, امین خندقی, مقصود, مهرام, بهروز, تقی پور, علی. افول ارزش‌های عفاف و حجاب در دانشکده پزشکی (یک مطالعه پدیدارشناسی). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1399; 15(32): 33-53. doi: 10.30471/edu.2019.1501