آقابابایی, ناصر, سهرابی, فرامرز, اسکندری, حسین, برجعلی, احمد, فرخی, نورعلی. (1397). پیش‌بینی «آسایش درونی» بر اساس «نگرش به دین» با واسطه‌گری «امید» و «معنای زندگی». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(22), 109-134. doi: 10.30471/psy.2018.1488
ناصر آقابابایی; فرامرز سهرابی; حسین اسکندری; احمد برجعلی; نورعلی فرخی. "پیش‌بینی «آسایش درونی» بر اساس «نگرش به دین» با واسطه‌گری «امید» و «معنای زندگی»". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 22, 1397, 109-134. doi: 10.30471/psy.2018.1488
آقابابایی, ناصر, سهرابی, فرامرز, اسکندری, حسین, برجعلی, احمد, فرخی, نورعلی. (1397). 'پیش‌بینی «آسایش درونی» بر اساس «نگرش به دین» با واسطه‌گری «امید» و «معنای زندگی»', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(22), pp. 109-134. doi: 10.30471/psy.2018.1488
آقابابایی, ناصر, سهرابی, فرامرز, اسکندری, حسین, برجعلی, احمد, فرخی, نورعلی. پیش‌بینی «آسایش درونی» بر اساس «نگرش به دین» با واسطه‌گری «امید» و «معنای زندگی». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1397; 12(22): 109-134. doi: 10.30471/psy.2018.1488