زین الدینی, مجید, فرهی, علی, سلطانی, محمد رضا. (2). سازوکارهای صداقت‌سازمانی در سپاه پاسداران از منظر ولی فقیه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(11), 5-29. doi: 10.30471/im.2017.1416
مجید زین الدینی; علی فرهی; محمد رضا سلطانی. "سازوکارهای صداقت‌سازمانی در سپاه پاسداران از منظر ولی فقیه". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6, 11, 2, 5-29. doi: 10.30471/im.2017.1416
زین الدینی, مجید, فرهی, علی, سلطانی, محمد رضا. (2). 'سازوکارهای صداقت‌سازمانی در سپاه پاسداران از منظر ولی فقیه', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(11), pp. 5-29. doi: 10.30471/im.2017.1416
زین الدینی, مجید, فرهی, علی, سلطانی, محمد رضا. سازوکارهای صداقت‌سازمانی در سپاه پاسداران از منظر ولی فقیه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2; 6(11): 5-29. doi: 10.30471/im.2017.1416